Dezinfekce

Ochranná dezinfekce je činnost a soubor opatření směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými mikroorganismy (bakterie, viry, plísně, houby) ve stavbách a jejich bezprostředním okolí. Prováděním ochranné dezinfekce, tedy zavedením souboru opatření, která směřují ke zničení nebo k omezování výskytu epidemiologicky významných mikroorganismů, daný subjekt výrazně přispívá nejen k ochraně lidského zdraví, ale také předchází případným ekonomickým škodám.

Naše nabídka:

 • provádíme veškeré spektrum opatření – chemických metod dezinfekce, které směřující ke zničení nebo potlačování výskytu škodlivých mikroorganismů
 • dezinsekční služby jsme schopni poskytnout v rozsahu od ošetření jednotlivých bytových jednotek až po komplexní ošetření výrobních prostorů a technologií závodů / výrobních hal, prodejních prostorů, skladů, sil, atd./, případně venkovních areálů
 • jsme schopni vám vytvořit na míru komplexní integrovanou ochranu objektů a areálů, včetně zavedení příslušné dokumentace v intencích systému HACCP
 • nabízíme ošetření prostorů (sklady, sila) před naskladněním surovin nebo i v průběhu uskladnění
 • pracujeme s úplnou škálou nejmodernějších metod, forem a aplikačních technologií a jejich kombinací (postřik, popraš, dýmovnice, ULV, FOG)
 • k aplikaci přípravků používáme špičkové technické vybavení od světových výrobců v oboru
 • spektrum námi používaných dezinsekčních přípravků zahrnuje veškeré formulace a sestává se z několika desítek položek
 • více podrobností o naší nabídce čtěte níže


Ochrannou dezinfekci rozdělujeme:
 • na běžnou (profylaktickou), která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných mikroorganismů; běžnou ochrannou dezinfekci je povinna podle potřeby provádět každá osoba
 • na speciální (represivní), kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných mikroorganismů; speciální ochrannou dezinfekci je povinna podle potřeby ve svém objektu (areálu, provozovně) zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných mikroorganismů
 • speciální dezinfekci smí provádět pouze osoba, která dovršila věk 18 let, absolvovala příslušný odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem, podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o příslušné odborné způsobilosti


Používané metody, formy a aplikace při dezinfekčních zásazích:
 • aplikace dezinfekčního přípravku postřikem (rosení), jedná se zejména o plošné, ohniskové, bodové či bariérové ošetření – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu mikroorganismů
 • aplikace dezinfekčního přípravku formou FOG (k této aplikaci tzv. “teplé mlhy“ je nutný generátor termomechanického aerosolu), jedná se zejména o prostorové ošetření – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu mikroorganismů a oproti postřiku má mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku (mlhy) do jinak nepřístupných míst
 • aplikace dezinfekčního přípravku formou ULV (k této aplikaci tzv. “studené mlhy“ je nutný Ultra Low Volume generátor aerosolu), jedná se zejména o prostorové ošetření – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu mikroorganismů a oproti postřiku má mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku (mlhy) do jinak nepřístupných míst
 • aplikace dezinfekčního přípravku - dýmovnice (tzv. “suchý dým“), jedná se zejména o prostorové ošetření v uzavřených prostorech – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu mikroorganismů a oproti postřiku má mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku (dýmu) do jinak nepřístupných míst
 • aplikace dezinfekčního přípravku – popraš (dust), jedná se zejména o ohniskové, bodové ošetření, nebo i větších ploch, kde není možné či je nevhodné použít k ošetření kapalinu – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu mikroorganismů s dostatečně dlouhým reziduálním účinkem přípravku


Fáze dezinfekčního zásahu:
 • průzkumných - zjišťovacích prací (zjištění druhů mikroorganismů – obvykle je odborně zajištěna specializovanými laboratořemi), stupně a rozsahu zamoření, příčin výskytu mikroorganismů, zvolení optimální metody zásahu, dezinfekčního přípravku a adekvátní aplikační techniky
 • vlastního dezinfekčního zásahu, který má obvykle dvě etapy, a to jednak provedení důkladné mechanické očisty a následné aplikace vhodného dezinfekčního přípravku, zajištění bezpečnostních opatření vůči třetím osobám a ostatním necílovým organismům, včetně veškerých opatření proti vzniku případných vedlejších ekonomických škod (proti možnému poškození např. strojního vybavení, technologie, ostatních surovin atd.)
 • následných kontrolních dezinfekčních prací (dodatečný, následný - opakovaný zásah, monitoring výsledků zásahu – stěry z ošetřených povrchů atd.), udržování bezpečnostních opatření


Doporučené termíny dezinfekce:
 • vždy, pokud dojde ke zjištění, výskytu epidemiologicky závadných mikroorganismů a dále preventivně – profylakticky v rizikových objektech či areálu kde je vysoký předpoklad možného výskytu těchto organismů (s ohledem na klimatické podmínky /exteriér, interiér/, specifické prostředí či na základě dlouhodobých zkušeností, výzkumu, odborných studií, monitoringu atd.)
 • v rizikových objektech, provozech či výrobnách je velice vhodné u termínů zásahů vycházet z parametrů monitoringu (především se jedná o stěry z povrchů) – zjištění druhového spektra a případně kritického množství zachycených mikroorganismů na monitorovacích místech (potravinářská výroba, zpracování surovin, živočišná výroba, odpadové hospodářství atd.)
 • zejména v potravinářských provozech a výrobnách (v intencích zavedeného systému HACCAP) je prakticky nezbytné provádět tzv. monitoring – stěry prakticky nepřetržitě, a to v závislosti na povaze výrobního procesu, zpracovávaných surovinách, klimatických podmínkách atd.


Zvolená metoda zásahu, tedy použitá technologie, aplikační forma, druh a formulace přípravku, ale i výsledná cena dezinfekce je odvozována z řady specifických aspektů:
 • zjištění druhového spektra a případně kritického množství zachycených mikroorganismů
 • znalost cest a mechanismů přenosu mikroorganismů
 • klimatické podmínky (exteriér, interiér)
 • zvolení vhodného dezinfekčního přípravku, u kterého je nutné brát v potaz jeho účinné spektrum proti mikroorganismům, zvolení koncentrace, zohlednění expoziční doby, zvážení vedlejších případných nepříznivých účinků na dezinfikované plochy a ostatní materiál, zohlednit následné znovuobnovení provozu v daném prostoru, znát jeho případné nepříznivé účinky vůči lidem či jiným necílovým organismům atd.
 • zvolení vhodné metody, formy a aplikace přípravku u dezinfekčního zásahu
 • znalost povahy výrobních procesů v objektu, areálu; druh používané či skladované suroviny; forma a úroveň kvality uskladnění; pohyb surovin (množství a uskladnění surovin, délka uskladnění atd.)
 • úroveň běžných asanačních činností v objektu (zejména se jedná o úklid, případně profylaktickou dezinfekci)