Deratizace

Ochranná deratizace je činnost a soubor opatření směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí. Prováděním ochranné deratizace, tedy zavedením souboru opatření, která směřují k hubení nebo k omezení výskytu epidemiologicky významných hlodavců, daný subjekt výrazně přispívá nejen k ochraně lidského zdraví, ale také předchází případným ekonomickým škodám.

Naše nabídka:

 • provádíme veškeré spektrum opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců
 • zajišťujeme ošetření od malých subjektů až po velké areály závodů či obce při plošných zásazích
 • jsme schopni vám vytvořit na míru komplexní integrovanou ochranu objektů a areálů sestavenou do tří záchytných zón, včetně zavedení monitoringu a příslušné dokumentace v intencích systému HACCP
 • používáme nejmodernější deratizační přípravky, metody, formy a aplikace při deratizačních zásazích
 • při bezprostředním průniku hlodavců provádíme odchyt do živolovných pastí, nebo na lepové desky
 • pro ochranu v budovách umíme nabídnout ošetření bez použití deratizačních nástrah s jedovou složkou, a to instalací živolovných boxů s návnadou, které můžeme nabídnout v několika variantách
 • pro uložení nástrah můžeme rovněž nabídnout několik druhů papírových či plastových jedových boxů


Druhy ochranné deratizace:
 • na běžnou, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců. Běžnou ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba.
 • na speciální, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavcům. Speciální ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby ve svém objektu (areálu, provozovně) zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců.
 • speciální deratizaci smí provádět pouze osoba, která dovršila věk 18 let, absolvovala příslušný odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem, podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o příslušné odborné způsobilosti.


Používané metody, formy a aplikace při deratizačních zásazích:
 • pokládání nástrah (přípravky s jedovou složkou) přímo do nor hlodavců, kanalizace, teplovodní kolektorů – tato metoda se zejména používá při akutním ohniskovém výskytu hlodavců, plošných zásazích a dále jako I. záchytná zóna při komplexní integrované ochraně areálu a objektů
 • pokládání nástrah (přípravky s jedovou složkou) do jedových boxů, jednak jako podpora předešlé metody (tímto uložením nástrahy je především zajištěna kvalitní ochrana proti necílovým organismům a dále rovněž zvýšená ochrana nástrahy před nepříznivými klimatickými podmínkami) a dále se tato metoda zejména používá jako II. záchytná zóna při komplexní integrované ochraně areálu a objektů (jedové boxy s nástrahou jsou rozmístěny okolo vnějšího obvodu budov
 • instalací živolovných boxů s návnadou (atraktant bez jedové složky) zejména do budov (provozů, výroben atd.) – tato metoda se zejména používá jako III. záchytná zóna při komplexní integrované ochraně areálu a objektů
 • odchytové živolovné klece (většinou se jedná o sklopný systém) + návnada (atraktant bez jedové složky) – většinou se jedná o akutní potřebu odchytu hlodavce bez možnosti nebo nevhodnosti použít nástrahy s jedovou složkou
 • lepové pasty, lepové kartovy + návnada (atraktant bez jedové složky) – většinou se jedná o akutní potřebu odchytu hlodavce bez možnosti nebo nevhodnosti použít nástrahy s jedovou složkou


Fáze deratizačního zásahu:
 • průzkumných prací (zjištění druhu hlodavců, stupně a rozsahu zamoření, příčin výskytu hlodavců, zvolení optimální metody hubení a deratizačního přípravku, průzkum objektu, areálu, kanalizační (inženýrské) sítě a ostatní zjištění)
 • vlastního deratizačního zásahu (kladení nástrah či návnad, instalace jedových či živolovných boxů, případná instalace jiných deratizačních pastí, zajištění bezpečnostních opatření vůči třetím osobám (zejména dětem) a ostatním necílovým organismům (psi, kočky, dravci atd.)
 • následných kontrolních deratizačních prací (dokládání spotřebovaných materiálů /nástrah, návnad/, odklizení uhynulých hlodavců, včetně jejich odvozu a likvidace, udržování bezpečnostních opatření)


Doporučené termíny deratizace:
 • deratizaci je vhodné provádět preventivně minimálně 2x ročně, a to na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do obydlených objektů)
 • v rizikových objektech, provozech či výrobnách je velice vhodné tuto četnost navýšit na 4 x ročně či ještě častěji (živočišná výroba, odpadové hospodářství, kanalizační a inženýrské sítě, rizikové lokality atd.)
 • zejména v potravinářských provozech a výrobnách (v intencích zavedeného systému HACCAP) je prakticky nezbytné provádět tzv. monitoring v měsíčních intervalech a v případě vytvoření sítě kritických bodů z ekologicky příznivých živolovných boxů s návnadou (atraktantem), se jedná dokonce o monitoring ve 14-ti denním režimu


Zvolená metoda (technologie a forma) zásahu, druh aplikovaného přípravku, ale i výsledná cena deratizace je odvozována z řady specifických aspektů:
 • stupeň a druh výskytu hlodavců
 • poloha ošetřovaného objektu či areálu, stavební členitost objektu, zabezpečení a kvalita vstupů do objektu, stáří a udržování objektu
 • stav kanalizačních a inženýrských sítí
 • potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce v objektu, areálu či v okolí
 • povaha výrobních procesů v objektu, areálu; druh používané či skladované suroviny; forma a úroveň kvality uskladnění; pohyb surovin (množství surovin, délka uskladnění atd.)
 • úroveň běžných asanačních činností v objektu, areálu (zejména se jedná o úklid)