Dezinsekce

Ochranná dezinsekce je činnost a soubor opatření směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci (zejména se jedná především o hmyz) ve stavbách a jejich bezprostředním okolí. Prováděním ochranné dezinsekce, tedy zavedením souboru opatření, která směřují k hubení nebo k omezování výskytu epidemiologicky významných členovců, daný subjekt výrazně přispívá nejen k ochraně lidského zdraví, ale také předchází případným ekonomickým škodám.

Naše nabídka:

 • provádíme veškeré spektrum opatření, která směřující k hubení nebo potlačování výskytu škodlivých členovců (zejména hmyzu)
 • dezinsekční služby jsme schopni poskytnout v rozsahu od ošetření jednotlivých bytových jednotek (mravenci, rusi, blechy, štěnice) až po komplexní ošetření celých závodů /administrativních budov, výrobních hal, prodejních prostorů, skladů, sil, atd. proti zavíječi, potemníku, pilousovi, lesáku, červotoči, zrnokazovi atd./ či venkovních areálů (klíšťata, komáři, sametky)
 • jsme schopni vám vytvořit na míru komplexní integrovanou ochranu objektů a areálů sestavenou do několika záchytných zón, včetně zavedení monitoringu a příslušné dokumentace v intencích systému HACCP
 • nabízíme ošetření prostorů (sklady, sila) před naskladněním surovin a v případě napadených surovin jejich ošetření fumigací – plynováním
 • pracujeme s úplnou škálou nejmodernějších metod, forem a aplikačních technologií technologií a jejich kombinací (postřik, popraš, ULV, FOG, suchý dým, nástrahy, pasty, lepové a feromonové lapače, elektrické insekticidní lapače, fumigace a jiné)
 • k aplikaci přípravků používáme špičkové technické vybavení od světových výrobců v oboru
 • spektrum námi používaných dezinsekčních přípravků zahrnuje veškeré formulace a sestává se z několika desítek položek
 • více podrobností o naší nabídce čtěte níže


Formy ochranné dezinsekce:
 • na běžnou, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců; běžnou ochrannou dezinsekci je povinna podle potřeby provádět každá osoba
 • na speciální, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců; speciální ochrannou dezinsekci je povinna podle potřeby ve svém objektu (areálu, provozovně) zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovcům
 • speciální dezinsekci smí provádět pouze osoba, která dovršila věk 18 let, absolvovala příslušný odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem, podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení o příslušné odborné způsobilosti


Používané metody, formy a aplikace při dezinsekčních zásazích:
 • aplikace dezinsekčního přípravku postřikem (rosení), jedná se zejména o plošné, ohniskové, bodové či bariérové ošetření – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců s dostatečně dlouhým reziduálním účinkem, který obvykle dostatečně pokrývá celou vývojovou amplitudu vývoje členovců
 • aplikace dezinsekčního přípravku formou FOG (k této aplikaci tzv. “teplé mlhy“ je nutný generátor termomechanického aerosolu), jedná se zejména o prostorové ošetření – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců sice zpravidla s kratším reziduálním účinkem přípravku než u postřiku, ale mnohem vyšší schopností proniknutí přípravku (mlhy) do jinak nepřístupných míst a velice rychlým nástupem účinku proti členovcům
 • aplikace dezinsekčního přípravku formou ULV (k této aplikaci tzv. “studené mlhy“ je nutný Ultra Low Volume generátor aerosolu), jedná se zejména o prostorové ošetření – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců sice zpravidla s kratším reziduálním účinkem přípravku než u postřiku, ale mnohem vyšší schopností proniknutí přípravku (mlhy) do jinak nepřístupných míst a velice rychlým nástupem účinku proti členovcům
 • aplikace dezinsekčního přípravku - dýmovnice (tzv. “suchý dým“), jedná se zejména o prostorové ošetření v uzavřených prostorech – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců sice zpravidla s kratším reziduálním účinkem přípravku než u postřiku, ale mnohem vyšší schopností proniknutí přípravku (dýmu) do jinak nepřístupných míst a velice rychlým nástupem účinku proti členovcům
 • aplikace dezinsekčního přípravku – popraš (dust), jedná se zejména o ohniskové, bodové ošetření, nebo ošetření vnitřních nepřístupných prostorů, kde není možné či je nevhodné použít k ošetření kapalinu (elektrické rozvody, hnízda bodavého hmyzu atd.) – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců s dostatečně dlouhým reziduálním účinkem, který obvykle dostatečně pokrývá celou vývojovou amplitudu vývoje členovců
 • aplikace dezinsekčního přípravku – pasta, gel, jedná se zejména o ohniskové, bodové ošetření, nebo ošetření vnitřních nepřístupných prostorů, kde není možné či je nevhodné použít k ošetření kapalinu (např. elektrické rozvody, auta, letadla, byty atd.) – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců s dostatečně dlouhým reziduálním účinkem, který obvykle dostatečně pokrývá celou vývojovou amplitudu vývoje členovců
 • aplikace nejrůznějších typů lepových pastí s atraktantem (případně přímo se specifickým feromonem), nejedná se o dezinsekční ošetření se zásadním redukčním účinkem proti členovcům, ale především a zejména se jedná o významný prostředek k monitorování výskytu členovců a tyto monitorovací pasti jsou zásadní složkou při komplexní integrované ochraně areálu a objektů
 • aplikace nejrůznějších typů objemových pastí (nádob) s tekutinou a s atraktantem (případně přímo se specifickým feromonem), jedná se o dezinsekční ošetření, kdy dochází k zachycení členovců do tekutiny v nádobě (likvidační účinek) a rovněž se jedná o významný prostředek k monitorování výskytu členovců a tyto monitorovací pasti jsou nedílnou složkou při komplexní integrované ochraně areálu a objektů
 • aplikace dezinsekčního přípravku – kazety s nástrahou, jedná se zejména o ošetření vnitřních prostorů, kde není možné či je nevhodné (např. elektrické rozvody, auta, letadla, byty atd.) použít k ošetření jiné aplikační formy a rovněž je tato aplikace využívána jako alternativa k jiným již použitým aplikacím – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců s dostatečně dlouhým reziduálním účinkem, který obvykle dostatečně pokrývá celou vývojovou amplitudu vývoje členovců
 • aplikace – instalace nejrůznějších typů elektrických zářičů vyzařující spektrum světla lákající hmyz, vybavených elektrickou mřížkou o vysokém napětí či lepovou deskou, jedná se o dezinsekční ošetření, kdy dochází k destrukci či zachycení členovců na elektrické mřížce, nebo lepové desce a rovněž se jedná o významný prostředek k monitorování výskytu členovců (zachycení členovců v nádobě pod mřížkou či na lepové desce) a tyto monitorovací pasti jsou nedílnou složkou při komplexní integrované ochraně areálu a objektů
 • aplikace dezinsekčního přípravku – fumigace (plynování), jedná se o naprosto specifický, vysoce odborný, ale především organizačně a především na zajištění bezchybné bezpečnosti náročný dezinsekční zásah s použitím vysoce toxických a životu nebezpečných plynů; tato aplikace se používá zejména na ošetření zemědělských a potravinářských komodit, případně vnitřních prostorů budov – tato metoda se zejména používá při akutním výskytu členovců a     postihuje (usmrcuje) všechna jejich vývojová stádia, ovšem bez následného reziduálního účinku aplikovaného přípravku


Fáze dezinsekčního zásahu:
 • průzkumných prací (zjištění druhu členovce (hmyzu), stupně a rozsahu zamoření, příčin výskytu členovce, zvolení optimální metody hubení, dezinsekčního přípravku a adekvátní aplikační techniky
 • vlastního dezinsekčního zásahu (aplikací přípravku, instalací pastí s nástrahou či návnadou apod.), zajištění bezpečnostních opatření vůči třetím osobám a ostatním necílovým organismům, včetně veškerých opatření proti vzniku případných vedlejších ekonomických škod (proti možnému poškození např. strojního vybavení, technologie, ostatních surovin atd.)
 • následných kontrolních dezinsekčních prací (dodatečný, následný zásah, doplňování návnad či nástrah, monitoring výsledků zásahu atd.), udržování bezpečnostních opatření


Doporučené termíny dezinsekce:
 • vždy, pokud dojde ke zjištění, výskytu epidemiologicky závadných členovců a dále preventivně v rizikových objektech či areálu v období před předpokládaným nástupem populační exploze určitého druhu členovců (s ohledem na klimatické podmínku, specifické prostředí či na základě dlouhodobých zkušeností, výzkumu, odborných studií, monitoringu atd.); obecně se dá říci, že se jedná o období pozdního jara (výraznější oteplení) a případně o období pozdního léta (kladení – druhové zajištění členovců před zimním obdobím)
 • v rizikových objektech, provozech či výrobnách je velice vhodné u termínů zásahů vycházet z parametrů monitoringu – zjištění kritického množství zachycených jedinců na monitorovacích místech (potravinářská výroba, zpracování surovin, živočišná výroba, odpadové hospodářství, kanalizační a inženýrské sítě, ostatní rizikové lokality /komáři/ atd.)
 • zejména v potravinářských provozech a výrobnách /zejména u uskladněných komodit/ (v intencích zavedeného systému HACCAP) je prakticky nezbytné provádět tzv. monitoring prakticky týdenních, případně v měsíčních intervalech, a to v závislosti na druhu členovce, uskladněné komodity, povaze výrobního procesu, klimatických podmínkách atd.


Zvolená metoda (technologie a forma) zásahu, druh aplikovaného přípravku, ale i výsledná cena dezinsekce je odvozována z řady specifických aspektů:
 • stupeň a druh výskytu členovců
 • klimatické podmínky
 • poloha (objem) ošetřovaného objektu či areálu, stavební členitost objektu, povaha užívání objektu (komunální, výrobní, skladovací atd.), stáří, udržování a technologická úroveň objektu
 • stav kanalizačních, inženýrských sítí a ostatních rozvodů
 • potravinové zdroje a jejich dostupnost pro členovce v objektu, areálu či v okolí
 • povaha výrobních procesů v objektu, areálu; druh používané či skladované suroviny; forma a úroveň kvality uskladnění; pohyb surovin (množství a uskladnění surovin, délka uskladnění atd.)
 • úroveň běžných asanačních činností v objektu (zejména se jedná o úklid)